Daně (daruj 2 percenta)

Vyhlásenie pre fyzické osoby
Prázdne potvrdenie o zaplatení dane
Prázdne potvrdenie o zaplatení dane - vzor

Združenie

Prihláška do ZPGK
Odhláška zo ZPGK
Prihláška do Slovenskej Gymnastickej federácie - Gymnastika Kelčov
Darovacia zmluva ZPGK - vzor
Súhlas GDPR
Vyhlášenia rodičov k akcii
Záväzná prihláška - Športová gymnastika - vzor
Záväzná prihláška na akcie
Zdravotná spôsobilosť k akciám - potvrdenie od lekára
Zdravotný preukaz k súťažiam - potvrdenie od lekára
Potvrdenie o vedení účtu Slovenská sporitelňa

Česko slovenské gymnastické hry

Manuál Česko slovenských gymnastických hier - Slovenská verzia

Stanovy

Stanovy 1 str.
Stanovy 2 str.
Stanovy 3 str.
Stanovy 4 str.
Stanovy 2.úprava
Stanovy - dodatok
Oznam o pridelení IČO

Zákony

Zákon č. 440/2015 o športe
Zákon č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí
Vyhláška č. 110/2016 Ministerstva školstva, vedy, výskumu o odbornej príprave na nadobudnutie ...
Vyhláška č. 525/2007 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách ...
Vyhláška č. 396/2018 Ministerstva školstva, vedy, výskumu, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných ...
Vyhláška č. 1/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu o kvalifikačných predpokladoch pedagogických ...
Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov

Projekt gymnastická hala vo Vyšnom Kelčove

Žiadosť o podporu obce Vysoká nad Kysucou
Podpora zámeru na prestavbu telocvičně od DHZ Horný Kelčov
Stanovisko SGF
Tréningy prebiehajú počas školského roku

Každá sobota:
Od 15:15 do 16:50
Prípravka pre malé deti 4-7 rokov
Od 17:00 do 18:45
Mierne pokročilí
Od 18:45 do 20:30
Pokročilí

Každá párna sobota:
Od 20:30 do 22:00
Hard training

Každá párna nedeľa:
Od 9:00 do 11:00
Special training

image/svg+xml